Tájékoztatás

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre – az Innovációs és Technológiai Miniszter meghatározta a szakképzésialapfeladat- ellátás rendjét.:

 

• A szakképzés 2020. március 16. napjától a közismereti és szakmai elméleti ismeretanyag oktatása tekintetében tantermen kívüli, digitális munkarendben kerüljön megszervezésre a nappali és esti munkarend (felnőttoktatás) helyett.

• Különösen indokolt esetben, amennyiben a tanulónak otthonában nem állnak rendelkezésére a digitális munkarend alkalmazásához szükséges eszközök vagy internet- elérés, és más módon nem megoldható, a területileg illetékes szakképzési centrum gondoskodik arról, hogy a tanulók részére munkanapokon biztosított napközbeni felügyelet keretében valamely intézmény eszközeit, internet-elérését legfeljebb 5 fős csoportokban, személyenként külön eszköz biztosításával, a járványügyi előírások – különös tekintettel az eszközök minden használatát követő azonnali fertőtlenítésére – szigorú betartása mellett használhassák.

• A szakmai gyakorlati oktatást – a szakma jellegétől és a szükséges eszközöktől függően – lehetőség szerint a 2. pontban meghatározottak szerint digitális munkarendben, vagy egyéni felkészüléssel, projektfeladat előírásával kell teljesíteni.

• A 2020. március 15. napját követően esedékes szintvizsgákat el kell halasztani, iskolai javaslat alapján az összefüggő szakmai gyakorlat kezdetére a tanulók szintvizsga nélkül is tanulószerződést köthetnek.

• Amennyiben a duális képzés keretében a gyakorlati képzőhely, a gazdasági kamara, az iskola vagy a tanuló – kiskorú tanuló esetében törvényes képviselője – úgy ítéli meg, hogy a tanulószerződéses tanuló gyakorlati oktatása a képzőhelyen biztonságosan nem megoldható, az iskola és a gyakorlati képzőhely közösen, a 4. és 7. pontban foglaltak alkalmazásával dönt a gyakorlati oktatás halasztásáról, vagy digitális munkarendben történő megszervezéséről.

 

• Amennyiben az oktatott szakma jellege és követelményrendszere miatt 4. pont szerinti gyakorlati oktatás nem megvalósítható, a közismereti és szakmai elméleti tananyagtartalmak oktatásának átcsoportosításával a szakmai gyakorlati tananyagtartalmak feldolgozását el kell halasztani.

• A tanulók különösen indokolt esetben történő kollégiumi ellátására a 3. pontban foglalt
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

• A tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti szakképzésialapfeladat-ellátás rendjére és ellenőrzésére az intézményvezető – a szakképzési centrumban a főigazgató és a kancellár együttesen – 2020. március 18. napjáig eljárásrendet alakít ki, melynek tartalmaznia kell

a) a tanulók tanulmányi előrehaladása ellenőrzésének, rendszeres beszámoltatásának, értékelésének alkalmazható formáit, gyakoriságát, rendjét, az évfolyam tanulmányi követelményei teljesítésének rendjét, feltételeit,

b) a pedagógusok, oktatók – ideértve az óraadókat is – munkavégzésének formáit, rendjét, beosztását, a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszerben való dokumentálásának módját,

c) a tantárgyfelosztás szerinti órarend helyett alkalmazandó tanrendet, közismereti és szakképzési kerettantervekben foglalt tantárgyi struktúrától való eltérés formáját, mértékét,

d) a szakképzési centrumban az egységes feladatellátás koordinálására és nyomon követésére létrehozott operatív munkacsoport tagjait, működési rendjét, felelősségi körét.

• A nemzeti köznevelésről szóló törvény és a szakképzésről szóló törvény tanulók hiányzására, értékelésére, pedagógusok munkavégzésére, kerettantervi követelmények teljesítésére vonatkozó szabályait a Kormány veszélyhelyzeti rendelkezéseiben és e határozatban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni a digitális munkarendben történő oktatás tartama alatt.

Megosztom